Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

6246 4fe6
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaWascon Wascon
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaWascon Wascon
Kiedyś byliśmy w ciągłym ruchu. Kreowanie własnego życia w świecie wirtualnym jest dużo łatwiejsze niż w rzeczywistości. Staliśmy się biernymi konsumentami cudzych wytworów. Świat wirtualny zabija kreatywność, a my stajemy się nudni. Codzienność jest nudna.
— P. G. Zimbardo
Reposted frommrrru mrrru viaWascon Wascon
7955 7f7d 500
Reposted fromministerium ministerium viaWascon Wascon
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaWascon Wascon
Nie ma dobra w stagnacji.
— Tom Tom
Reposted fromWascon Wascon
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Andrzej Sapkowski, Krew Elfów
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaWascon Wascon
5233 2fdb 500
Reposted fromFlau Flau viaWascon Wascon
1789 a1bd 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaWascon Wascon
3479 7069

grett:

untitled by alexis… on Flickr.

To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaWascon Wascon
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaWascon Wascon
4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viaWascon Wascon
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viaWascon Wascon
9911 49e9 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaWascon Wascon

February 07 2018

1862 5f3e
Reposted fromtwice twice viamarysia marysia
Bez wątpienia, nic dziś bardziej naturalnego niż ludzie pracujący od rana do wieczora, którzy potem przy kartach, w kawiarni i na gadaniu tracą czas, jaki pozostał im do życia.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromWascon Wascon viamarysia marysia
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viamarysia marysia
8097 f92a 500
Reposted fromunco unco viamarysia marysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl